Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Pravidla používání internetových stránek a ochrana osobních údajů

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.svezienergie.cz (dále jen "Stránky") je společnost ELIMON a.s., se sídlem Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 271 63 962, DIČ: CZ27163962, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Všechna autorská práva k uvedeným informacím a materiálům (dále jen "Obsah") zveřejněných na Stránkách náleží výlučně a pouze Provozovateli. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na internetové stránky www.svezienergie.cz a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetové stránky www.svezienergie.cz (dále jen "Pravidla"). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv ze stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na internetové stránce www.svezienergie.cz z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla používání internetových stránek www.svezienergie.cz jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 28. dubna 2018.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy ELIMON a.s.

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Správce poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje Správce:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@elimon.cz

Právní základ zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů

Podrobnější informace o právních titulech, účelech a lhůtách při zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetové stránce www.svezienergie.cz.

Kategorie příjemců osobních údajů

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo na námitku a právo na přenositelnost osobních údajů. Pro uplatnění svých práv můžete využít následující komunikační kanály. Za účelem zamezení případného zneužití bude ověřena totožnost žadatele.

V případě, že ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pro komunikaci se Správcem ohledně zpracování osobních údajů můžete využít i pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše a jsou rovněž dostupné na internetové stránce www.svezienergie.cz.

Podrobnější informace o Vašich právech při zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetové stránce www.svezienergie.cz.

Odkazy na jiné stránky

Internetová stránka www.svezienergie.cz obsahuje odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá www.svezienergie.cz kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání internetových stránek www.svezienergie.cz je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či jiných informací na internetových stránkách www.svezienergie.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, všeobecných obchodních podmínek Provozovatele (včetně informací o jejich případných změnách), nemá povahu žádného právního úkonu, pokud tak není výslovně v daném dokumentu stanoveno jinak.