Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Pravidla používání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.svezienergie.cz (dále jen “Stránky”) je společnost ELIMON a.s., se sídlem Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1, IČ: 271 63 962, DIČ: CZ27163962, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Všechna autorská práva k uvedeným informacím a materiálům (dále jen „Obsah“) zveřejněných na Stránkách náleží výlučně a pouze Provozovateli.

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob navštěvujících Stránky (dále jen "Uživatel") se při jejich používání řídí těmito podmínkami užití Stránek (dále jen “Podmínky”).

Každý Uživatel těchto Stránek je vždy, neprodleně po vstupu na tyto Stránky, povinen se seznámit s obsahem všech těchto Podmínek. Využíváním a používáním těchto Stránek Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a zároveň potvrzuje, že si Podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nimi. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmí Stránky jakkoliv využívat.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či jiných informací na Stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, všeobecných obchodních podmínek Provozovatele (včetně informací o jejich případných změnách), nemá povahu žádného právního úkonu, pokud tak není výslovně v daném dokumentu stanoveno jinak.